najtanszawmiesice.pl

Polityka prywatności oraz plików cookies IMEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


§1 - Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności, opracowana przez spółkę IMEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), REGON: 147015743, NIP: 7010410803, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000494838, kapitał zakładowy: 50.000 złotych (zwana dalej „Spółką”), określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) strony internetowej www.najtanszawmiescie.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, tj. osoba, które ukończyła 18 rok życia.
 3. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Spółki lub osób, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Spółkę. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 666), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1503). Powielanie oraz rozpowszechnianie powyższych treści w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowanie, przechowywanie i przetwarzanie w całości lub w części bez pisemnej zgody Spółkę jest zabronione.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 5. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Spółkę.

§2 - Dane osobowe

 1. Administratorem danych Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Spółka.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu
 3. Spółka zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);
  2. w ramach Serwisu dochodzi do przetwarzania wyłącznie danych osobowych dobrowolnie podanych przez Użytkowników Serwisu;
  3. dane dotyczące Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę jedynie do celów, w zakresie których Użytkownik wyraził na to zgodę, w tym do:
   1. przetwarzania przez Spółkę danych w  celach marketingowych, co obejmuje przesyłanie informacji drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, w tym także marketing obcych produktów i usług;
   2. przetwarzania przez Spółkę danych w celach marketingowych podejmowanych przez Spółkę we współpracy z innymi podmiotami, w tym na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom, jak również na przekazywanie ich do państw trzecich;
   3. przetwarzania przez Spółkę danych w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług kontrahentów Spółki, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
 4. Spółka nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że uzyskała uprzednią zgodę Użytkownika w tym zakresie.
 5. Spółka jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do danych przechowywanych przez Spółkę, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Wniosek o wgląd, poprawienie, zmianę lub usunięcie danych może zostać złożony osobiście lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres: management@najtanszawmiescie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: IMEN sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

§3 - Cookies

 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z Serwisem. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 2. Stosowane przez Spółkę pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności drogą tą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego
 3. Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Spółka przechowuje pliki cookies w celu:
  1. lepszego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników;
  2. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  3. tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców;
  4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika
  5. zapamiętania historii odwiedzanych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  6. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkownika. Zmiany te mogą zostać wprowadzone za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Serwisu.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Copyright © 2016 - iMen Sp. z o.o.